NOTA INFORMATIVA RELATIVA A LES CONVOCATÒRIES I PROCESSOS SELECTIUS DURANT L’ESTAT D’ALARMA

Undefined
Referència: 
NOTA INFORMATIVA RELATIVA A LES CONVOCATÒRIES I PROCESSOS SELECTIUS DURANT L’ESTAT D’ALARMA
 
Actualització 01/06/2020:
 

Us informen del final de la suspensió dels terminis administratius:

 

-          En el BOE número 145, de 23 de maig de 2020, s'ha publicat el Reial Decret 537/2020, de 20 de maig, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. En aquest Reial Decret 537/2020, a més de prorrogar l'estat d'alarma fins des de les 00:00 hores del dia 24 de maig de 2020 fins les 00:00 hores del dia 7 de juny de al 2020 (art. 2), i de establir-se que la superació de totes les fases previstes en el Pla per a la desescalada de les mesures extraordinàries adoptades per fer front a la pandèmia de COVID-19, aprovat pel Consell de Ministres en la reunió de 28 d'abril de 2020, determinarà que quedin sense efecte les mesures derivades de la declaració de l'estat d'alarma en les corresponents províncies, illes o unitats territorials (art. 5), s'ha establert en l'art. 9 el següent, al respecte dels terminis administratius suspesos en virtut de Reial Decret 463/2020:

 

"Amb efectes des de l'1 de juny de 2020, el còmput dels terminis administratius que haguessin estat suspesos es reprendrà, o es reiniciarà, si així s'hagués previst en una norma amb rang de llei aprovada durant la vigència de l'estat d'alarma i les seves pròrrogues "

 

-          D'acord amb l'anterior, la disposició derogatòria única, apartat 2, estableix el següent:

 

Amb efectes des del 1 de juny de 2020, queda derogada la disposició addicional tercera de el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, és a dir, la que establia la suspensió dels terminis per a la tramitació dels procediments per a les entitats del sector públic.

 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
NOTA INFORMATIVA RELATIVA A LES CONVOCATÒRIES
 
I PROCESSOS SELECTIUS DURANT L’ESTAT D’ALARMA
 
 
D'acord amb el Reial Decret 463/2020, del 14 de març, pel que es declara l'estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, a la disposició addicional tercera s’estableix la suspensió dels terminis administratius: el còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el mencionat Real Decret o, en el seu cas, les pròrrogues del mateix.
 
Això suposa que queden interromputs, fins a la deroga de l’estat d’alarma, els terminis per proporcionar qualsevol informació o subsanació que hagi estat requerida per l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona pel que fa a l’expedient de presentació de candidat/a a alguna convocatòria.
 
Aquesta suspensió no s’aplicarà a les places de necessitat de cobertura urgent, les quals es resoldran en el termini previst.
 
 
 
A Salt, a 20 de març del 2020

 
Actualització