INVESTIGADOR/A PREDOCTORAL - TANCADA

Undefined
Referència: 
003-2020

CONVOCATÒRIA REF.: 003-2020

BASES DE LA CONVOCATÒRIA.

PLAÇA CONVOCADA.

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça de suport a la recerca a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI) en la següent categoria professional:

Investigador/a Pre-doctoral

 

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

 • Processament i gestió de mostres.
 • Cribratge de miRNAs expressats en mostres de plasma i plaques d’ateroma de pacients amb estenosi carotídia.
 • Validació dels miRNAs identificats i anàlisi de les seves dianes (qPCR, western blot, immunofluorescència).
 • Estudis funcionals en models in vitro d’aterosclerosi en cultius de cèl·lules endotelials, macròfags i/o cèl·lules musculars llises vasculars per dilucidar el rol funcional dels miRNAs identificats en la progressió, inestabilitat i ruptura de la placa d’ateroma (sobreexpressió, inhibició de miRNAs):
  • Assaig de proliferació cel·lular (citometria de flux).
  • Avaluació de resposta inflamatòria (ELISA).
  • Anàlisi dianes (western blot).
 • Creació i gestió de base de dades.
 • Anàlisi de resultats i estadística.

 

Requisits dels aspirants:

 • Titulació de Llicenciatura/Grau en Ciències de la Vida.
 • Màster en Ciències.

 

Es valorarà:

 • Experiència en tècniques de biologia molecular i cultius cel·lulars.
 • Notes mitjanes obtingudes en el grau i màster.
 • Mèrits curriculars (publicacions, congressos, altres mèrits).
 • Capacitat de treball en equip de manera autònoma.
 • Persona responsable i creativa, amb aptituds per treballar a un lloc on és important la interacció amb altres grups de professionals per tal d’obtenir els millors resultats.
 • Persona emprenedor/a, creatiu/va i capacitat organitzativa per a gestionar el volum de feina.
 • Persona responsable i creativa, amb aptituds per treballar a un lloc on és important la interacció amb altres grups de professionals per tal d’obtenir els millors resultats.
 • Persona emprenedora, creativa i amb capacitat organitzativa per a gestionar el volum de feina.

 

S’ofereix:

 • Tipus de contracte: Temporal
 • Jornada: Completa (40 h/setmana)
 • Durada: 4 anys
 • Incorporació prevista: 01/2021
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.

 

Presentació de Sol·licituds:

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.

 

Lloc de Presentació:

Per correu electrònic al mail borsadetreball@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

 

Termini Presentació:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el 18 de febrer de 2020.