INVESTIGADOR/A PREDOCTORAL - TANCADA

Undefined
Referència: 
037-2019

CONVOCATÒRIA REF.: 037-2019

BASES DE LA CONVOCATÒRIA.

PLAÇA CONVOCADA.

 

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça de suport a la recerca a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI) per formar part del projecte d’investigació “Inhibición de la replicación cromosómica sin inducción de daños genómicos”,en la següent categoria professional:

 

Investigador Predoctoral

 

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

 • Desenvolupament de noves dianes terapèutiques contra el càncer, mitjançant estudis bioquímics de la replicació cromosòmica.
 • Purificació de diferents proteïnes i assajos de replicació d’última generació. El conjunt de dades bioquímiques seran contrastades amb estudis de cribratge i cultius cel·lulars.

 

Requisits dels aspirants:

 • Titulació de Llicenciatura/Grau en Ciències de la Vida.
 • Màster en Ciències de la Vida (s’inclou persones que estiguin cursant l’últim any de màster).

 

Es valorarà:

 • Experiència professional en cultius cel·lulars i purificació de proteïnes
 • Notes mitjanes obtingudes en el grau i màster.
 • Iniciativa i motivació.
 • Persona responsable i creativa, amb aptituds per treballar a un lloc on és important la interacció amb altres grups de professionals per tal d’obtenir els millors resultats.
 • Persona emprenedora, creativa i capacitat organitzativa per a gestionar el volum de feina.

 

S’ofereix:

 • Tipus de contracte: Temporal
 • Jornada: 40h setmanals
 • Durada: finalització prevista a 31/12/2022
 • Incorporació prevista: 01/01/2020
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.

 

Presentació de Sol·licituds:

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.

 

Lloc de Presentació:

Per correu electrònic al mail borsadetreball@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

 

Termini Presentació:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el 15 de novembre 2019.