INVESTIGADOR/A PREDOCTORAL - TANCADA

Undefined
Referència: 
007-2020

CONVOCATÒRIA REF.: 007-2020

BASES DE LA CONVOCATÒRIA.

PLAÇA CONVOCADA.

 

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça de suport a la recerca a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI), per formar part del grup de Recerca GenCardio, liderat pel Dr. Brugada, en el Projecte Regulació del trànsit del canal de sodi cardíac depenent de voltatge, en la següent categoria professional:

Investigador/a Predoctoral

 

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

 • Dissenyar estratègies experimentals per a validar noves hipòtesis biològiques
 • Treball experimental i generació de resultats
 • Anàlisi de dades experimentals, redacció de manuscrits i preparació de figures per a potencial publicació, així com de pòsters per a presentació en congressos.

 

Requisits dels aspirants:

 • Grau i màster en ciències
 • Domini de tècniques experimentals bioquímiques, de biologia molecular i de microscòpia de fluorescència
 • Domini de la llengua anglesa

 

Es valorarà:

 • Experiència prèvia en investigació biomèdica en camps afins
 • Publicacions científiques, presentacions en congressos internacionals i participacions en ponències científiques
 • Alta motivació
 • Persona responsable i creativa, amb aptituds per treballar a un lloc on és important la interacció amb altres grups de professionals per tal d’obtenir els millors resultats.
 • Persona emprenedora, creativa i amb capacitat organitzativa per a gestionar el volum de feina.

 

S’ofereix:

 • Tipus de contracte: Temporal
 • Jornada: Completa (40 h/setmana)
 • Incorporació prevista: Març del 2020
 • Finalització 30/06/2020 
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.

 

 

Presentació de Sol·licituds:

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.

 

Lloc de Presentació:

Per correu electrònic al mail borsadetreball@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

 

Termini Presentació:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el 04 de març de 2020.