INVESTIGADOR/A PREDOCTORAL - TANCADA

Undefined
Referència: 
006-2020

CONVOCATÒRIA REF.: 006-2020

BASES DE LA CONVOCATÒRIA.

PLAÇA CONVOCADA.

 

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça de suport a la recerca a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI), per formar part del Grup de Recerca de Nutrició, Eumetabolisme i Salut, en el projecte Potentiation ofmitochondrial activity in adipose tissue as therapeutical strategy for obesity andtype 2 diabetes: Interplay between oxygen sensing and neuregulin signalling, en la següent categoria professional:

Investigador/a Predoctoral

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

 • Experiments in vitro
 • Quantificació i anàlisis de ARN i  proteïnes
 • Anàlisis estadístic de dades experimentals
 • Edició i processament d’imatges

 

Requisits dels aspirants:

 • Titulació de Grau/Llicenciatura en Biologia, Bioquímica, Medicina o similar
 • Màster en Neurociències, Biotecnologia, Biomedicina o similar
 • Experiència en Bioinformàtica
 • Nivell alt d’anglès

 

Es valorarà:

 • Publicacions científiques en revistes de primer quartil en l'àmbit de la obesitat i microRNAs
 • Domini de R, Matlab, GraphPad i SPSS
 • Habilitats per la comunicació i la escriptura acadèmica
 • Persona responsable i creativa, amb aptituds per treballar a un lloc on és important la interacció amb altres grups de professionals per tal d’obtenir els millors resultats.
 • Persona emprenedora, creativa i amb capacitat organitzativa per a gestionar el volum de feina.

 

S’ofereix:

 • Tipus de contracte: Temporal
 • Jornada: Completa (40 h/setmana)
 • Durada: 6 mesos
 • Incorporació prevista: 01 de març de 2020
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.

 

Presentació de Sol·licituds:

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.

 

Lloc de Presentació:

Per correu electrònic al mail borsadetreball@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

 

Termini Presentació:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el 23 de febrer de 2020.