INVESTIGADOR/A LLICENCIAT/DA/GRAU AMB MÀSTER - TANCADA

Undefined
Referència: 
038-2019

CONVOCATÒRIA REF.: 038-2019

BASES DE LA CONVOCATÒRIA.

PLAÇA CONVOCADA.

 

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça de suport a la recerca a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI) per formar part del projecte d’investigació “Estudi del metabolisme i de la funció endotelial en pacients amb hipertensió pulmonar tromboembòlica: efecte de l'estimulació de Riociguat”, amb codi oficial PI18/00960, finançat per Instituto de Salud Carlos III, en la següent categoria professional:

 

Llicenciat-da/Grau amb Màster

 

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

 • Cultius cel·lulars de cèl·lules endotelials humanes sanes i derivades de pacients
 • Anàlisis molecular de gens i proteïnes involucrats en la proliferació, viabilitat i apoptosis
 • Identificació de noves dianes pel tractament de la hipertensió pulmonar.
 • Concórrer a les ajudes per contractes predoctorals (FPU, AGAUR, etc)

 

Requisits dels aspirants:

 • Llicenciat en Biologia, Biomedicina, Farmàcia, Biotecnologia o similar.
 • Títol de màster en Biologia o similar.
 • Currículum acadèmic amb nota mitja superior a 8
 • Experiència prèvia en el laboratori
 • Presentació de treballs a conferències i publicacions en revistes indexades.

 

Es valorarà:

 • Idioma anglès
 • Experiència en tècniques d’anàlisi molecular (rt-PCR, western blot, siRNA, etc) i cultiu cel·lular
 • Habilitats personals: Capacitat de treball en equip, iniciativa i capacitat de treball Persona responsable i creativa, amb aptituds per treballar a un lloc on és important la interacció amb altres grups de professionals per tal d’obtenir els millors resultats.
 • Persona emprenedor/a, creatiu/va i capacitat organitzativa per a gestionar el volum de feina.

 

S’ofereix:

 • Tipus de contracte: Temporal
 • Jornada: 40 hores setmanals
 • Durada: finalització prevista a 31/12/2020
 • Incorporació prevista: Gener 2020
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.

 

Presentació de Sol·licituds:

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.

 

Lloc de Presentació:

Per correu electrònic al mail borsadetreball@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

 

Termini Presentació:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el  17 de novembre de 2019.