INFERMER/A - TANCADA

Undefined
Referència: 
010-2020

CONVOCATÒRIA REF.: 010-2020

BASES DE LA CONVOCATÒRIA.

PLAÇA CONVOCADA.

 

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça de suport a la recerca a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI) per formar part del projecte d’investigació “Operació “Girona, Health LivingLab” (Codi GO03-001848) en el marc del Projecte PECT “Girona regió saludable””, finançat per: 50% a càrrec del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Resolució GAH/815/2018 per la qual se seleccionen els Projectes d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) emmarcats en la RIS3Cat i el PO FEDER de Catalunya 2014-2020. Projecte: Girona, regió saludable. Operació: Girona, Health LivingLab (Entitat beneficiària IDIBGI. Codi GO03-001848) 25% a càrrec de la Diputació de Girona. Redacció Decret Convocatòria PECT. UAC Programes Europeus/029. Resolució PECT Definitiva núm. 2016/1483. Aprovat el 27/07/2018.

En la següent categoria professional:

Infermer/a

 

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

 • Citació de persones per a la participació a l’estudi a diferents centres d’atenció primària de la província de Girona
 • Realització de mesures d’exploració física
 • Realització d'extracció de sang
 • Realització de qüestionaris
 • Recollida de la informació necessària per a la realització i avaluació del projecte
 • Divulgació del projecte en els centres assistencials

 

Requisits dels aspirants:

 • Titulació de diplomatura/grau en infermeria
 • Disponibilitat per fer desplaçaments en cotxe pels centres assistencials de la província de Girona i vehicle propi
 • Coneixement de català i de castellà
 • Bon tracte i entesa amb les persones i capacitat de treball en equip
 • Persona dinàmica, activa, implicada en el projecte

 

Es valorarà:

 • Experiència prèvia assistencial
 • Haver participat en projectes de recerca
 • Capacitat d’aprenentatge
 • Anglès nivell mig-superior
 • Persona responsable i creativa, amb aptituds per treballar a un lloc on és important la interacció amb altres grups de professionals per tal d’obtenir els millors resultats.
 • Persona emprenedor/a, creatiu/va i capacitat organitzativa per a gestionar el volum de feina.

 

S’ofereix:

 • Tipus de contracte: Temporal
 • Jornada: Parcial (25h setmanals)
 • Durada: Fi 31/12/2020 amb possibilitats de continuïtat
 • Incorporació prevista: Març 2020
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.

 

Presentació de Sol·licituds:

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.

 

Lloc de Presentació:

Per correu electrònic al mail borsadetreball@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

 

Termini Presentació:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el 17 de març de 2020 - CONVOCATÒRIA APLAÇADA (Veure Nota Informativa)

 

NOTA INFORMATIVA RELATIVA A LES CONVOCATÒRIES

I PROCESSOS SELECTIUS DURANT L’ESTAT D’ALARMA

 

 

D'acord amb el Reial Decret 463/2020, del 14 de març, pel que es declara l'estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, a la disposició addicional tercera s’estableix la suspensió dels terminis administratius: el còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el mencionat Real Decret o, en el seu cas, les pròrrogues del mateix.

Això suposa que queden interromputs, fins a la deroga de l’estat d’alarma, els terminis per proporcionar qualsevol informació o subsanació que hagi estat requerida per l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona pel que fa a l’expedient de presentació de candidat/a a alguna convocatòria.

Aquesta suspensió no s’aplicarà a les places de necessitat de cobertura urgent, les quals es resoldran en el termini previst.

 

A Salt, a 20 de març del 2020