INFERMER/A DE RECERCA

Undefined
Referència: 
015-2020
CONVOCATÒRIA REF.: 015-2020
BASES DE LA CONVOCATÒRIA.
PLAÇA CONVOCADA.
 
Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça de suport a la recerca a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI) per formar part del projecte d’investigació Circulating miRNAs as predictive biomarkers of vulnerable plaque in patients with carotid stenosis. Clinical and pre-clinical study, amb un contracte d’ obra i servei en la següent categoria professional:
 
Infermer/a
 
Funcions a desenvolupar per la persona contractada:
 
Realització́ de tasques d'infermeria a l’àmbit dels assaigs clínics.
Administració́ dels tractaments determinats per els estudis d’investigació́.
Extracció́ i processament de mostres biològiques, dins de protocols d'assaig clínic. 
Recollida de dades tècniques i clíniques de pacients inclosos en estudis clínics.
Recollida de toxicitat induïda per la medicació de l'estudi. 
Administració de qüestionaris als pacients dels estudis clínics. 
Col·laborar en les proves funcionals neurològiques (exploració neurològica, estudi ultrasonogràfic).
Seguiment dels pacients.
Inclusió i seguiment de pacients a assaigs clínics i estudis acadèmics prospectius.
Manteniment de bases de dades amb els resultats obtinguts. 
Elaboració́ d’informes periòdics del ritme d’inclusió dels subjectes.
 
 
Requisits dels aspirants: 
 
El/La candidat/a haurà de comptar amb la Titulació de Diplomat d'Infermeria.    
Experiència prèvia en Patologia vascular (ICTUS).
 
Es valorarà:
 
Persona responsable i creativa, amb aptituds per treballar a un lloc on és important la interacció amb altres grups de professionals per tal d’obtenir els millors resultats. 
Persona emprenedora, creativa i amb capacitat organitzativa per a gestionar el volum de feina.
 
S’ofereix:
 
Tipus de contracte: Temporal
Jornada: Parcial (20 h/setmana)
Durada: 1 any amb possibilitat de prorroga
Incorporació prevista: Maig 2020*
Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.
 
Presentació de Sol·licituds:
 
Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.
 
Lloc de Presentació:
 
Per correu electrònic al mail borsadetreball@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)
 
Termini Presentació:
 
Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el 10 de maig de 2020*
 
*NOTA: La convocatòria quedarà prorrogada fins que finalitzi l’estat d’alarma.
 

Oferta de treball

Català

 

Si esteu interessats en aquesta oferta ompliu el formulari i enviu-nos el vostre CV
 

En aquesta pàgina es publiquen les ofertes de treball de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI).

Gràcies pel vostre interès.

3 + 1 =
Resol aquesta simple operació, i entra el resultat.
Llegir mes