GESTOR/A PROJECTE - TANCADA

Undefined
Referència: 
016-2020
CONVOCATÒRIA REF.: 016-2020
BASES DE LA CONVOCATÒRIA.
PLAÇA CONVOCADA.
 
Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça de suport a la recerca a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI), per formar part del Grup de recerca de Nutrició, Eumetabolisme i Salut, liderat pel Dr. José Manuel Fernández-Real, i participar en el projecte ThinkGut - Predicción personalizada de la cognición a través de la microbiota humana en la següent categoria professional:
 
Gestor/a de projectes
 
Funcions a desenvolupar per la persona contractada:
 
Disseny, coordinació i gestió de projecte internacional sobre obesitat, diabetis e interrelacions microbiota intestinal i cognició.
Treballar amb investigadors, especialistes interdisciplinaris i estudiants en formació en el desenvolupament de les tasques del projecte.
Actuar com a enllaç amb els investigadors i estudiants en formació i informar-ne al coordinador principal.
Servir com a interlocutor amb l'organisme finançador i preparar informes justificatius sobre el desenvolupament de les tasques de el projecte.
Disseny, coordinació i gestió d’assajos clínics multidisciplinaris 
Coordinació amb altres centres europeus
Maneig, processament i anàlisi massiu de dades clíniques
 
Requisits dels aspirants: 
 
El/la candidat/a haurà de comptar amb titulació de doctorat i màster en ciències de la salut i informàtica, bioenginyeria o similars.
Experiència en disseny, coordinació i gestió de projectes internacionals finançats per la UE (H2020) i d’assajos clínics multidisciplinaris
Experiència en maneig, processament i anàlisis estadístiques de dades clíniques sobre obesitat, diabetis e interrelacions microbiota intestinal i cognició.
Redacció de papers científics i informes tècnics
Idiomes: Català o Castellà: Natiu i Anglès: Avançat
 
Es valorarà:
 
Es valorarà que el/la candidat/a tingui experiència en maneig d'estudis clínics sobre interrelacions microbiota intestinal i cognició.
Persona responsable i creativa, amb aptituds per treballar a un lloc on és important la interacció amb altres grups de professionals per tal d’obtenir els millors resultats. 
Persona emprenedora, creativa i amb capacitat organitzativa per a gestionar el volum de feina.
 
S’ofereix:
 
Tipus de contracte: Temporal
Jornada: Completa (40 h/setmana)
Incorporació prevista: 16/05/2020*
Finalització prevista: 31/05/2022
Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.
 
Presentació de Sol·licituds:
 
Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.
 
Lloc de Presentació:
 
Per correu electrònic al mail borsadetreball@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)
 
Termini Presentació:
 
Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el 10 de maig de 2020*
 
*NOTA: Degut a la situació d’emergència sanitària aquesta convocatòria es pot resoldre independentment de la finalització de l’estat d’alarma, degut a la necessitat urgent per a cobrir aquesta posició per part de l’Institut.