CONVOCATORIA PLAÇA TÈCNIC/A RECURSOS HUMANS (035-2017)

Undefined
Referència: 
035-2017

CONVOCATÒRIA REF.: 035-2017

 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA.

1.  PLAÇA CONVOCADA.

1.1. Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça de suport a la recerca a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI), en la següent categoria professional:

Tècnic/a de recursos humans

 

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

-         Selecció de personal: Gestionar els processos de selecció de personal donant suport a la definició dels perfils dels llocs de treball, condicions de treball i en totes les fases el procés de selecció.

-         Gestió del personal: revisió de contractes de treball, seguiment del personal, revisió de nòmines, control de vacances, permisos i baixes mèdiques del personal, i resolució d’incidències.

-         Coordinació dels procediments amb la mútua laboral, la unitat bàsica de prevenció de riscos, l’assessoria laboral i altres departaments del centre.

-         Desenvolupament de plans estratègics de la institució en l’àrea de RRHH (Pla d'Igualtat, Pla de Formació, Pla de Carrera i Human Resources Strategy for Researchers)

-         Elaboració de protocols, procediments interns, formularis relacionats amb l’àrea de recursos humans.

-         Suport a la Direcció del centre en la negociació de documents d'acord amb els treballadors.

-         Identificar i gestionar programes d'ajudes per a la incorporació de personal a la institució.

 

Requisits dels aspirants:

-         Titulació de llicenciatura/grau en psicologia, dret, ciències del treball o similars.

-         Formació específica en recursos humans i relacions laborals.

-         Experiència realitzant tasques similars.

-         Nivell alt d’anglès.

-         Persona responsable i creativa, amb aptituds per treballar a un lloc on és important la interacció amb altres grups de professionals per tal d’obtenir els millors resultats.

-         Persona emprenedor/a, creatiu/va i capacitat organitzativa per a gestionar el volum de feina.

 

Es valorarà:

-         Coneixement del sector de la recerca i la normativa de referència (Llei de la Ciència, Carta Europea de l'Investigador i el Codi de conducta per a la contractació d'investigadors).

-         Màster en l’àmbit del dret del treball, recursos humans i/o relacions laborals.

-         Estar inscrit al Programa de Garantia Juvenil (http://garantiajuvenil.gencat.cat/ca/inici/) previ a la incorporació, com a demandant d’ocupació no ocupat al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràctiques. 

S’ofereix:

-         Jornada: completa

-         Durada: 6 mesos (prorrogable)

-         Incorporació prevista: 30 novembre de 2017

-         Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.

 

Presentació de Sol·licituds:

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.

Lloc de Presentació:

1.    Per correu electrònic al mail rrhh@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

Termini Presentació:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el  20 de novembre de 2017.

AdjuntMida
Convocatòria 035-2017.pdf1.2 MB

Oferta de treball

Català

 

Si esteu interessats en aquesta oferta ompliu el formulari i enviu-nos el vostre CV
 

En aquesta pàgina es publiquen les ofertes de treball de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI).

Gràcies pel vostre interès.

7 + 6 =
Resol aquesta simple operació, i entra el resultat.
Llegir mes