CONVOCATÒRIA INVESTIGADOR/A (TÈCNIC/A SUPERIOR O PREDOCTORAL)

Undefined
Referència: 
023-2019

CONVOCATÒRIA REF.: 023-2019

BASES DE LA CONVOCATÒRIA.

PLAÇA CONVOCADA.

 

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça de suport a la recerca a l’INSTITUT D’INVES TIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI) per formar part del grup d’investigació Metabolisme i Càncer dirigit pel Dr. Javier Menéndez en la següent categoria professional:

 

Investigador/a (Tècnic/a Superior o Predoctoral)*

 

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

 • Organitzar i desenvolupar el projecte de recerca “Caracterització d’un codi metabòlic i dietètic per a potencial la immunoteràpia contra el càncer”.
 • Identificar els nodes metabòlics essencials encarregats de la regulació de proteïnes immunosupressores en les cèl·lules tumorals.
 • Avaluar el paper de certes intervencions dietètiques com a teràpies adjuvants als denominats inhibidors dels punts de control immunitaris.
 • Identificar metabòlits bioactius associats amb l’expressió de proteïnes immunosupressores durant el procés de resistència als tractaments amb immunoteràpia.
 • Integrar dades experimentals en plataformes in silico (computacionals) d’assajos clínics per a la generació de mapes d’eficàcia de possibles combinacions terapèutiques emprant inhibidors dels punts de control immunitaris i intervencions metabòliques.

 

Requisits dels aspirants:

 • Titulació de Llicenciatura/Grau en Ciències de la Vida (Biologia, Bioquímica, Química,Farmàcia...)
 • Experiència prèvia i habilitats contrastades en tècniques habituals de biologia cel·lular i molecular aplicades a l’estudi del càncer en un laboratori d’oncologia molecular com cultiu cel·lular, q-PCR, ChIP, RT-q-PCR, RNA-seq, microscopia de fluorescència i confocal, immunoblotting, citometría, etc.
 • Passió per la investigació oncològica. 
 • Capacitat per desenvolupar labors d’investigació de manera independent, sense la necessitat d’una supervisió continua.
 • Nivell alt d’anglès escrit i parlat

 

Es valorarà:

 • Experiència prèvia en tècniques d’editat genòmic (CRISPR).
 • Generació, caracterització i manteniment de cèl·lules mare pluripotencials inducides (iPSCs), organoides, i tumor-esferes.
 • Coautoria en publicacions en revistes científiques internacionals (oncologia, bioquímica i biologia molecular).
 • La categoria B i C per el Personal Experimentador amb Animals d’Experimentació, experiència prèvia en l’establiment de models animals (xenografts/ortoxenografts), i coneixement/experiència de tècniques metabolòmiques/fluxòmiques es consideraran un plus.
 • Es valoraran positivament les capacitats de comunicació no només per interaccionar amb la resta de l’equip sinó també per la disseminació de resultats en publicacions i presentacions.
 • Persona responsable i creativa, amb aptituds per treballar a un lloc on és important la interacció amb altres grups de professionals per tal d’obtenir els millors resultats.
 • Persona emprenedor/a, creatiu/va i capacitat organitzativa per a gestionar el volum de feina.

 

S’ofereix:

 • Tipus de contracte: Temporal
 • Jornada: Completa
 • Durada: 1 any prorrogable
 • Incorporació prevista: Octubre 2019
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.

 

Presentació de Sol·licituds:

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda. Es valorarà incloure 2-3 referències.

 

Lloc de Presentació:

Per correu electrònic al mail borsadetreball@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

 

Termini Presentació:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el  15 de setembre de 2019* En base als interessos de la persona escollida, així com els mèrits, competències i trajectòria laboral, es decidirà la categoria professional.

 

Oferta de treball

Català

 

Si esteu interessats en aquesta oferta ompliu el formulari i enviu-nos el vostre CV
 

En aquesta pàgina es publiquen les ofertes de treball de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI).

Gràcies pel vostre interès.

2 + 5 =
Resol aquesta simple operació, i entra el resultat.
Llegir mes