CONVOCATÒRIA INVESTIGADOR/A PREDOCTORAL

Undefined
Referència: 
047-2018

BASES DE LA CONVOCATÒRIA.

PLAÇA CONVOCADA.

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça de suport a la recerca a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI) per formar part del projecte d’investigació “PI15/09134_Estudio del contenido de hierro en tejido adiposo, músculo y cerebro de sujetos obesos. Interacción con la composición de la microbiota y efectos de la pérdida de peso” dintre el Grup d’Investigació en Nutrició, Eumetabolisme y Salut, en la següent categoria professional:

 

Investigador/a Predoctoral

 

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

 •  Fenotipació clínica i metabòlica dels subjectes.
 •  Col·laboració en les proves endocrinològiques.
 •  Visita mèdica i seguiment dels pacients.
 •  Manteniment de bases de dades amb els resultats obtinguts.
 •  Elaboració d'informes de seguiment dels pacients.
 •  Elaboració d'informes periòdics del ritme d'inclusió dels subjectes.
 •  Sessions clíniques periòdiques.
 •  Redacció d'articles científics.

 

Requisits dels aspirants:

 • Titulació de Llicenciat/a o Graduat/a en l’àmbit de les ciències de la vida
 • Màster en l’àmbit de les ciències de la vida.

 

Es valorarà:

 • Experiència en la realització de clamp euglucèmic i altres tests de sensibilitat a la insulina.
 • Publicacions com a primer signant en revistes científiques indexades.
 • Persona responsable i creativa, amb aptituds per treballar a un lloc on és important la interacció amb altres grups de professionals per tal d’obtenir els millors resultats.
 • Persona emprenedor/a, creatiu/va i capacitat organitzativa per a gestionar el volum de feina.

 

S’ofereix:

 • Tipus de contracte: Temporal
 • Jornada: Completa              
 • Durada: 6 mesos
 • Incorporació prevista: Gener 2019
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.

 

Presentació de Sol·licituds:

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.

 

Lloc de Presentació:

Per correu electrònic al mail rrhh@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

 

Termini Presentació:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el  6 de gener de 2019.

Oferta de treball

Català

 

Si esteu interessats en aquesta oferta ompliu el formulari i enviu-nos el vostre CV
 

En aquesta pàgina es publiquen les ofertes de treball de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI).

Gràcies pel vostre interès.

11 + 2 =
Resol aquesta simple operació, i entra el resultat.
Llegir mes