CONVOCATÒRIA COORDINADOR/A D'ASSAJOS CLÍNICS

Undefined
Referència: 
009-2018

CONVOCATÒRIA REF.: 009-2018

 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA.

1.  PLAÇA CONVOCADA.

1.1. Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça de suport a la recerca a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI) per formar part del projecte d’investigació “A 96-week, prospective, multicenter, randomised, double-blind, placebo-controlled, 2-parallel groups, Phase 3 study to compare efficacyand safety of masitinib 4.5 mg/kg/day versus placebo in thetreatment of patientswithprimaryprogressive or relapse-freesecondaryprogressivemultiplesclerosis. A randomized, double-blind, double-dummy, parallelgroupstudycomparingtheefficacyand safety of ofatumumab versus teriflunomide in patientswithrelapsingmultiplesclerosis (ASCLEPIOS study)”,  del grup de recerca Neurodegeneració i Neuroinflamació en la següent categoria professional:

 

Coordinador/a d'assajos clínics

 

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

-          Coordinar i gestionar la recerca de l’assaig clínic

-          Atendre a les reunions de visites d’inici, de monitorització i de tancament per part del promotor

-          Organització del circuit de visites i procediments dels pacients segons cada protocol

-          Coordinació amb el servei de farmàcia per l’assignació de medicació. Revisió i comptabilitat  de la  medicació de l’estudi.

-          Revisió de les històries clíniques

-          Entrada d’ informació en els quaderns de recollida de dades (CRFs)

-          Resolució de quèries en castellà i anglès

-          Actualització de l'arxiu de l'investigador

-          Suport tasques administratives: signatures documents, procediments interns, facturació

-          Realització d’altres procediments que es requereixin en els estudis del Grup de recerca

-          Manteniment de bases de dades

Requisits dels aspirants:

-          Grau o llicenciatura en l’àmbit de la biomedicina

-          Experiència en recerca clínica

-          Experiència en assajos clínics

-          Coneixement de maneig de bases de dades i de programes utilitzats en assajos clínics (per CRF, etc.)

-          Capacitat de treballar en equip i empatia

-          Capacitat d’establir prioritats, gestionar recursos

-          Bona capacitat organitzativa

-          Coneixement de la llengua anglesa

-          Incorporació immediata

-          Disponibilitat per desplaçar-se amb mitjans propis

Es valorarà:

-          Participació en assajos clínics en neurologia o malalties cròniques

-          Formació específica en recerca i assajos clínics

-          Coneixement de paquets estadístics

-          Formació en Bones Pràctiques Clíniques

-          Formació i coneixement de diferents tipus de CRF electrònics

-          Possibilitat d’ extracció i manipulació de mostres biològiques

-          Persona responsable i creativa, amb aptituds per treballar a un lloc on és important la interacció amb altres grups de professionals per tal d’obtenir els millors resultats

-          Persona emprenedor/a, creatiu/va i capacitat organitzativa per a gestionar el volum de feina

 

S’ofereix:

-          Tipus de contracte: Temporal

-          Jornada: 30 hores/setmana

-          Durada: 1 any (6 mesos de prova)

-          Incorporació prevista: 15/02/2018

-          Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.

Presentació de Sol·licituds:

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.

Lloc de Presentació:

1.    Per correu electrònic al mail rrhh@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

 

Termini Presentació:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el  14/02/2018

Oferta de treball

Català

 

Si esteu interessats en aquesta oferta ompliu el formulari i enviu-nos el vostre CV
 

En aquesta pàgina es publiquen les ofertes de treball de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI).

Gràcies pel vostre interès.

1 + 0 =
Resol aquesta simple operació, i entra el resultat.
Llegir mes